Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox compatability with AllTrails app

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hopefully someone out there is a hiker/backpacker who the AllTrails app with Firefox. I use AllTrails to plan and record my hike. While hiking I take photos which record the Latitude and Longitude where the photo is taken. I can then upload those to my hike on AllTrails. Unfortunately, the photo upload feature does not work with Firefox. I must therefore switch to Edge, something I do not want to do. Hopefully there is an add-on or something to solve this problem...

Hopefully someone out there is a hiker/backpacker who the AllTrails app with Firefox. I use AllTrails to plan and record my hike. While hiking I take photos which record the Latitude and Longitude where the photo is taken. I can then upload those to my hike on AllTrails. Unfortunately, the photo upload feature does not work with Firefox. I must therefore switch to Edge, something I do not want to do. Hopefully there is an add-on or something to solve this problem...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you upload files on any other sites (eg Google image search)?

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.