Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lighttpd DoH server on the local network works with Brave browser but Firefox 123 complains that "TRR_FAILED"

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Guest72305782

more options

If I use the Apache server with an expired SSL certificate it works.

What am I missing?

If I use the Apache server with an expired SSL certificate it works. What am I missing?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I updated Lighttpd and the problem is solved.

The origin of the error was its handling of empty request headers. It manifested in the logs with the message "invalid header value -> 400".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.