Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to use Mozilla Sync without the email step?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
more options

I have 2fa enabled on my account, is there a way to skip/disable the third step where I have to enter a code from an email? It's already redundant with 2fa. Plus, the runaround of "enter your email, enter your password, get email, enter the code, oops your password is wrong!" is irritating enough :) It just seems unnecessarily difficult.

I have 2fa enabled on my account, is there a way to skip/disable the third step where I have to enter a code from an email? It's already redundant with 2fa. Plus, the runaround of "enter your email, enter your password, get email, enter the code, oops your password is wrong!" is irritating enough :) It just seems unnecessarily difficult.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.