Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not automatically create a new window when clicking on icon in dock

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
more options

Firefox 123.0 MacOS 13.6.3 Ventura

Firefox does not automatically create a new empty window on startup. Neither starting from "applications" nor clicking icon in the dock

Instead once has to right click the icon then click "New Window"

Why is it that the people who "improve" products are always dickering with the look and feel to no benefit to the user? Why suddenly does a new empty window not open? Fantastic job Mozilla. It takes me an hour or so to figure out how to even get a window with the default web page URL and then I have to perform forever after three clicks instead on one.

I have a suggestion. The next time you think about changing the look and feel: DON'T. It is just that simple. DON'T.

Firefox 123.0 MacOS 13.6.3 Ventura Firefox does not automatically create a new empty window on startup. Neither starting from "applications" nor clicking icon in the dock Instead once has to right click the icon then click "New Window" Why is it that the people who "improve" products are always dickering with the look and feel to no benefit to the user? Why suddenly does a new empty window not open? Fantastic job Mozilla. It takes me an hour or so to figure out how to even get a window with the default web page URL and then I have to perform forever after three clicks instead on one. I have a suggestion. The next time you think about changing the look and feel: DON'T. It is just that simple. DON'T.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.