Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cookie-deletion and blocking fails for this site.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
more options

I'm using the current Firefox-ESR for Linux x86_64. Under Settings > Privacy and Security > Cookies and Site Data > Manage Exceptions, I blocked http:174.138.51.92 and https:174.138.51.92 several weeks ago. But Manage Data shows 10 cookies last used 45 minutes ago, and Remove Selection for these cookies fails (incidentally retaining the "last used" value), even when repeated multiple times as fast as I can mouse the select, then Remove Selection, then Save Changes then Manage Data .

How can I delete these cookies and site data? And why does it fail for this site and this site only? And how can I block them permanently, short of black-holing that site in /etc/hosts?

I'm using the current Firefox-ESR for Linux x86_64. Under ''Settings > Privacy and Security > Cookies and Site Data > Manage Exceptions'', I blocked ''http:174.138.51.92'' and ''https:174.138.51.92'' several weeks ago. But ''Manage Data'' shows 10 cookies ''last used 45 minutes ago'', and ''Remove Selection'' for these cookies fails (incidentally retaining the "last used" value), even when repeated multiple times as fast as I can mouse the ''select'', then ''Remove Selection'', then ''Save Changes'' then ''Manage Data'' . How can I delete these cookies and site data? And why does it fail for this site and this site only? And how can I block them permanently, short of black-holing that site in ''/etc/hosts''?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.