Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell check not working and language sub menu not displaying

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nim int3

more options

Hello,

I install language pack from https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/russian-ru-language-pack/

But there is still no sub-menu item in the menu

Hello, I install language pack from https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/russian-ru-language-pack/ But there is still no sub-menu item in the menu
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The issue is you are installing a Language Pack instead of a Dictionary. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

On top of https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/ it says

Installing a dictionary add-on will add a new language option to your spell-checker, which checks your spelling as you type in Firefox. Language packs change your browser's interface language, including menu options and settings.

A Language Pack is useful for those who want to have one Firefox install but be able to change the language of Firefox menus and such. https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Btw the second image basically showed you to Add Dictionaries.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The issue is you are installing a Language Pack instead of a Dictionary. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

On top of https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/ it says

Installing a dictionary add-on will add a new language option to your spell-checker, which checks your spelling as you type in Firefox. Language packs change your browser's interface language, including menu options and settings.

A Language Pack is useful for those who want to have one Firefox install but be able to change the language of Firefox menus and such. https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Btw the second image basically showed you to Add Dictionaries.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.