Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WebGL still not present in Firefox with 21H2 Windows LTSC

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

WebGL still not present in Firefox with 21H2 Windows LTSC my previous question was closed and still no solution. Nothing advised helps the issue. On the same system it works in Nightly!!!!

WebGL still not present in Firefox with 21H2 Windows LTSC my previous question was closed and still no solution. Nothing advised helps the issue. On the same system it works in Nightly!!!!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

where is webgl?

Hữu ích?

more options

You can check these prefs on the about:config page

See also:

Hữu ích?

more options

The "WebGL creation failed" error and availability of WebGL 2 indicates WebGL is not disabled.

jcpkoz said

On the same system it works in Nightly!!!!

Does it work in a new profile? Alternatively you could refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

No New profile looks the same, There is error in firefox code. I started the same subject some time ago but did not follow up the same advices as yours. All instructions checked / fail.

Hữu ích?

more options

Does it work on Developer Edition?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does it work on Developer Edition?

Never used developer editioon, Why shall I?

Hữu ích?

more options

plenty of config for webgl but all look a bit ununderstandable

Hữu ích?

more options

Those locked settings are not normal.

Try installing Firefox from the Microsoft Store.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.