Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No option for autofilling credit cards in Privacy & Security settings.

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 36 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been trying to add my credit card to my account on Firefox but I cant seem to find a setting for autofilling in settings. I've looked at the forum but cant find the "Autofill credit cards" checkbox.

Am I missing something here? I have attached screenshots of what I see in my settings section.

I've been trying to add my credit card to my account on Firefox but I cant seem to find a setting for autofilling in settings. I've looked at the [[Automatically fill in credit card data on Web forms|forum]] but cant find the "Autofill credit cards" checkbox. Am I missing something here? I have attached screenshots of what I see in my settings section.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can set extensions.formautofill prefs that have a value of "detect" to "on", close and restart Firefox after changing those prefs.

 • extensions.formautofill.addresses.supported = "on"
 • extensions.formautofill.creditCards.supported = "on"

You can set the hideUI pref to false.

 • extensions.formautofill.creditCards.hideui => false

You can add your country code to supportedCountries prefs if "on" doesn't work.

 • extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries
 • extensions.formautofill.addresses.supportedCountries

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can set extensions.formautofill prefs that have a value of "detect" to "on", close and restart Firefox after changing those prefs.

 • extensions.formautofill.addresses.supported = "on"
 • extensions.formautofill.creditCards.supported = "on"

You can set the hideUI pref to false.

 • extensions.formautofill.creditCards.hideui => false

You can add your country code to supportedCountries prefs if "on" doesn't work.

 • extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries
 • extensions.formautofill.addresses.supportedCountries

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.