Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu Bar is too narrow after updating to 123.0

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Just updated to 123.0 and now the menu bar is to narrow. How do I fix it back to full height?

Just updated to 123.0 and now the menu bar is to narrow. How do I fix it back to full height?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The same thing happened to me with an earlier update. I needed to increase the height of the menu bar in the relevant style sheet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Dave, do you use CSS (userChrome.css file) to move your tabs below the main toolbar?

If so, that code seems to need an update.

If you have no idea what I'm talking about, does this only occur when you turn on the class menu bar, if the tabs are on top, it looks normal? (Ref. Restore the Menu bar in Firefox).

Hữu ích?

more options

Yes I have a CSS file to keep tabs under the toolbar.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The same thing happened to me with an earlier update. I needed to increase the height of the menu bar in the relevant style sheet.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.