Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube ad blocker not blocking ads

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have an add-on ad blocker for youtube and have never gotten ads. This afternoon that stopped. I get ads with every video I click and there is no 'skip ad' on the screen. I added another top rated youtube add blocker, quit firefox and then opened it again. Before, if I clicked a video it started an ad and I could go back and then hit the video again, but now that doesn't work, but if I select to show the video in a new tab, there are no ads in that tab. What can I do to make the ads stop like they used to and never appear? Yes and my OS is Ubuntu 22.04

I have an add-on ad blocker for youtube and have never gotten ads. This afternoon that stopped. I get ads with every video I click and there is no 'skip ad' on the screen. I added another top rated youtube add blocker, quit firefox and then opened it again. Before, if I clicked a video it started an ad and I could go back and then hit the video again, but now that doesn't work, but if I select to show the video in a new tab, there are no ads in that tab. What can I do to make the ads stop like they used to and never appear? Yes and my OS is Ubuntu 22.04

Giải pháp được chọn

It seems that they couldn't keep up with the changes on youtube. I'm using uBlock Origin and it's usually fine, but sometimes it takes a few hours to update the filters.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It seems that they couldn't keep up with the changes on youtube. I'm using uBlock Origin and it's usually fine, but sometimes it takes a few hours to update the filters.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.