Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dissapeared video and call function in facebook

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
more options

After facebook messenger upgraded their security chat with end to end encryption call/video is not possible in firefox. Call/video buttons even disappeared. However i can call from microsoft edge web browser for example. Is this some kind of bug with mozilla? Anyone have experienced this too?

After facebook messenger upgraded their security chat with end to end encryption call/video is not possible in firefox. Call/video buttons even disappeared. However i can call from microsoft edge web browser for example. Is this some kind of bug with mozilla? Anyone have experienced this too?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.