Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having trouble getting the "search in tabs" option to work properly

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
more options

If you type "% [search term]" in your search bar, it will try to search your existing tabs for any tabs that fit the criteria. The problem is, firefox is making odd decisions on what to display in the search results. I was under the impression that Firefox would prioritize the most frequently used tabs in the search results, but this no longer appears to be true, or the criteria used is more complex than that.

As an example, in the attached screenshot, i am searching for tabs with the keyword "Stellaris". But for some reason, Firefox refuses to show me any reddit tabs with "Stellaris" in them, and is instead showing a list of tabs that are much less frequently used.

Is there any way to get the search results to prioritize the most frequently used tabs, change what shows up in the search results, etc? I know i can type "stellaris reddit" to narrow down the search results, but i would prefer that the search results prioritize the msot frequently used tabs.

Using Firefox 115.7 ESR btw.

If you type "% [search term]" in your search bar, it will try to search your existing tabs for any tabs that fit the criteria. The problem is, firefox is making odd decisions on what to display in the search results. I was under the impression that Firefox would prioritize the most frequently used tabs in the search results, but this no longer appears to be true, or the criteria used is more complex than that. As an example, in the attached screenshot, i am searching for tabs with the keyword "Stellaris". But for some reason, Firefox refuses to show me any reddit tabs with "Stellaris" in them, and is instead showing a list of tabs that are much less frequently used. Is there any way to get the search results to prioritize the most frequently used tabs, change what shows up in the search results, etc? I know i can type "stellaris reddit" to narrow down the search results, but i would prefer that the search results prioritize the msot frequently used tabs. Using Firefox 115.7 ESR btw.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.