Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Copy is completely broken in the Linux .deb version of Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

As the title states. At least half the time when you try right-click and use the "Copy" function, the option is greyed out. If you try to Ctrl+Shift+C, it opens dev tools! This happens on multiple systems that I have that are based on Debian/Ubuntu. So basically, copy functionality is broken for Firefox Linux users...

As the title states. At least half the time when you try right-click and use the "Copy" function, the option is greyed out. If you try to Ctrl+Shift+C, it opens dev tools! This happens on multiple systems that I have that are based on Debian/Ubuntu. So basically, copy functionality is broken for Firefox Linux users...

Giải pháp được chọn

See also:

I notice that you posted with a Snap Firefox version that keeps its profile in a different location and also has different permissions for local file access.

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The default shortcut for copy is Ctrl+C. If Ctrl+C doesn't work either, perhaps there is something unusual about the selected text.

(I created an add-on to treat Ctrl+Shift+C like Ctrl+C, in case it's needed: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ctrl-shift-c-should-copy/ )

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

See also:

I notice that you posted with a Snap Firefox version that keeps its profile in a different location and also has different permissions for local file access.

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.