Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Tabs

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Question: Is there a setting in Firefox 121.0 where ALL/MOST links to open in a new tab automatically?

Question: Is there a setting in Firefox 121.0 where ALL/MOST links to open in a new tab automatically?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Set the following preference in about:config to 3. browser.link.open_newwindow 1:the most recent window or tab; 2:new window; 3:new tab

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox


For JavaScript links, try setting the following preference to 0 browser.link.open_newwindow.restriction

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.