Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Table header columns are not separating by lines

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi my application contains a table where the table columns will separate by vertical lines. I am getting vertical lines in other browsers but columns are not separating by lines in firefox browser. Please refer the screenshots of table header in firefox & other browsers. edge_snip.PNG consists if columns separated by vertical lines in Edge browser and firefoxsnip.PNG consists of columns not separated by lines.

Hi my application contains a table where the table columns will separate by vertical lines. I am getting vertical lines in other browsers but columns are not separating by lines in firefox browser. Please refer the screenshots of table header in firefox & other browsers. edge_snip.PNG consists if columns separated by vertical lines in Edge browser and firefoxsnip.PNG consists of columns not separated by lines.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Is this a new issue? Can you share a public link to an example for testing?

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

@zeroknight I can't share link. Yes it's still happening in troubleshoot mode also. I have tried some solutions of removing 'border-collapse: collapse' in _reboot.scss file in nodemodules/bootstrap but it's still not working.

Hữu ích?

more options
Firefox 115.2.1

Have you tried testing with the latest Firefox 122 version?

Hữu ích?

more options

@zeroknight No. I didn't try in version 122. Firefox browser is managed by my organization. I can't update it to latest version.

Hữu ích?

more options

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • press "Command + Shift + R" (Mac)

Are other rules in the CSS files also not applied ? Did you check this in the Inspector ?

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.