Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Url call not wroking anymore on firfox update ?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

previous version of firefox , open with option work perfectly. But latest update , it won't work anymore such as potplayer://url... i don't know why but this is working perfectly on other browsers such as chrome...

previous version of firefox , open with option work perfectly. But latest update , it won't work anymore such as potplayer://url... i don't know why but this is working perfectly on other browsers such as chrome...

Giải pháp được chọn

The link should be potplayer:url without the two forward slashes ("//") and Chrome will soon be the same (Bug 1876729).

You can revert by changing network.url.useDefaultURI to false in about:config then restart the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The link should be potplayer:url without the two forward slashes ("//") and Chrome will soon be the same (Bug 1876729).

You can revert by changing network.url.useDefaultURI to false in about:config then restart the browser.

Hữu ích?

more options

changing network.url.useDefaultURI to false works perfectly, i just wanna know is it security update or bugs?

Hữu ích?

more options

Here is the explanation from the release notes:

The fallback URL parser for unknown schemes was changed to DefaultURI, this improves specification adherence and web compatibility.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.