Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not load websites

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

All of a sudden (started today) Firefox will not load ANY websites, except Mozilla/firefox websites. All previous bookmarks, links, and typed in addresses do not load. No changes to virus protection, browser, or any other updates. Other browsers (chrome, opera) work fine.

All of a sudden (started today) Firefox will not load ANY websites, except Mozilla/firefox websites. All previous bookmarks, links, and typed in addresses do not load. No changes to virus protection, browser, or any other updates. Other browsers (chrome, opera) work fine.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you recently uninstall an application that was using Visual C+ runtime components?

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022":

Download the latest vc_redist.x64 and vc_redist.x86 files.

You need to reboot the computer.


Boot the computer in Windows Safe mode with network support to see if that has effect in case security software is causing problems.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.