Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox menus vanish when the mouse moves onto them

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Richard Ellwood

more options

When I click on a Firefox menu (File, Edit, View, etc.) or the hamburger menu, or a drop-down menu on a web page, the menu appears. Then, when I move the mouse to hover over the menu, the menu vanishes. If, instead, I hold down the mouse button, I can move over the menu without it disappearing.

I'm using a focus-follows-mouse window manager (VTWM) and I think, somehow, Firefox is getting a focus change message when the mouse moves onto the menu. I think this because of the way the Firefox titlebar flickers from showing it's the active window to the inactive window, then active again, once the menu disappears.

Please advise.

Thanks, Richard

When I click on a Firefox menu (File, Edit, View, etc.) or the hamburger menu, or a drop-down menu on a web page, the menu appears. Then, when I move the mouse to hover over the menu, the menu vanishes. If, instead, I hold down the mouse button, I can move over the menu without it disappearing. I'm using a focus-follows-mouse window manager (VTWM) and I think, somehow, Firefox is getting a focus change message when the mouse moves onto the menu. I think this because of the way the Firefox titlebar flickers from showing it's the active window to the inactive window, then active again, once the menu disappears. Please advise. Thanks, Richard

Giải pháp được chọn

I found the solution.

Go to abount:config and set widget.gtk.grab-pointer to 1.

I hope that helps someone in the future.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Change Desktop and see if you have the same issues. X11 or Wayland? Do you have the same issue with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

more options

I'm using X11 with the window manager VTWM, and no desktop environment. The issue doesn't occur on any full desktop system I've tried. I tried safe mode and that has no affect on the issue.

It seems that when a transient window is created, such as a drop-down menu, focus is switched to it when the mouse enters it, thus blurring the main Firefox window. Some UI code must have been recently added that tells Firefox to close any open transients when the main window loses focus.

Thanks!

Được chỉnh sửa bởi Richard Ellwood vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I found the solution.

Go to abount:config and set widget.gtk.grab-pointer to 1.

I hope that helps someone in the future.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.