Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Paypal OTP Login Bug

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi glenn57

more options

Hi,

Using FF 121.0.1 on a Windows 10 PC

For past few weeks whenever I try to purchase something via PayPal or login to PayPal, the One Time Password page is not rendering correctly, and not allowing me to continue. I have enclosed a capture of the issue.

For info, I can use PayPal without any issue on other browsers including Chrome and Brave.

Hi, Using FF 121.0.1 on a Windows 10 PC For past few weeks whenever I try to purchase something via PayPal or login to PayPal, the One Time Password page is not rendering correctly, and not allowing me to continue. I have enclosed a capture of the issue. For info, I can use PayPal without any issue on other browsers including Chrome and Brave.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It works for me.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It works for me.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

Hi zeroknight,

Yep, works OK in safe/troubleshoot mode. Turns out it's the AdBlocker Ultimate extension. Even if I tell AdBlocker not to process this site, it still errors. Only way to get it to work is to totally disable AdBlocker.

As this is the only site I have an issue with, I'll just move to Brave when interacting with PayPal. I'll also report it to AdBlocker.

Many thanks for the suggestion.

Regards,

Glenn