Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Google Maps Navigation

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have lost the little navigation segment in Google Maps when in Firefox.

Things that I've done with FF recently are to install on my iPhone, which required a lot of logging in, etc, and which doesn't seem to have synced correctly.

Is there something that I need to set/reset?

I have lost the little navigation segment in Google Maps when in Firefox. Things that I've done with FF recently are to install on my iPhone, which required a lot of logging in, etc, and which doesn't seem to have synced correctly. Is there something that I need to set/reset?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

FYI... The attached jpg was taken from Chrome...

Hữu ích?

more options

Show the issue in Firefox. Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search104 This is what I see in Google Maps on my computer. see screenshot Is your issue on the computer or phone?

Hữu ích?

more options

This is happening on the Computer. I started in SAFE mode and all the bits came back. But in ORDINARY more, nothing.

I have just noticed that ALL of my overlays disappeared in ORDINARY mode. No picture (though it appears that I'm logged in) No option to go map/satellite No access to Streetview

Extensions... I cannot be sure about whether AVG and iCloud are new. I'm pretty sure that iCloud is part of me trying to link the PC and iPhone together.

Hữu ích?

more options

Did you figure out which extension was causing the issue?

Hữu ích?

more options

Looks like this is the issue. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.