Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost pinned sites in homepage after sync on new firefox install

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I installed firefox on a new pc and after loggin in and syncing my account all my pinned sites on the firefox homepage disappeared. Is there any way i can get them back?

I installed firefox on a new pc and after loggin in and syncing my account all my pinned sites on the firefox homepage disappeared. Is there any way i can get them back?

Giải pháp được chọn

Probably not, pinned tabs are part of preferences that are synced, so connecting to the Sync account and syncing preferences may overwrite settings like the pinned tabs.

Changes made manually on the Firefox Home page are stored in prefs that you can find on the about:config page.

You can disable syncing a specific pref by setting its related services.sync.prefs.sync control pref to false.

  • about:config => services.sync.prefs.sync.browser.newtabpage.pinned => false
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Probably not, pinned tabs are part of preferences that are synced, so connecting to the Sync account and syncing preferences may overwrite settings like the pinned tabs.

Changes made manually on the Firefox Home page are stored in prefs that you can find on the about:config page.

You can disable syncing a specific pref by setting its related services.sync.prefs.sync control pref to false.

  • about:config => services.sync.prefs.sync.browser.newtabpage.pinned => false