Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reddit moderation message centre not displaying messages

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

In my ongoing battles with Firefox which no longer offers a painless way to use the internet, in Reddit's moderation page, messages are flashed up for a frame and then disappear and I'm told there's nothing to display. However, in Chrome this page shows the messages and I can use the page correctly.

Anyone else having this trouble?

In my ongoing battles with Firefox which no longer offers a painless way to use the internet, in Reddit's moderation page, messages are flashed up for a frame and then disappear and I'm told there's nothing to display. However, in Chrome this page shows the messages and I can use the page correctly. Anyone else having this trouble?

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

URL is https://mod.reddit.com/mail/mod but not accessible if you're not a Reddit mod, I guess.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

It does.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile (without signing into sync account)? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does it still happen in a new profile (without signing into sync account)? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

It worked in Developer Edition. You'd suggest resetting my profile?

cor-el said

You can check for issues with Total Cookie Protection.

Disabling "Enhanced Tracking Protection" resulted in the same issue.

Hữu ích?

more options

To avoid a profile refresh, you can backup your profile folder and then slowly reset about:config settings back to default until it starts working.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.