Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CTRL-SHIFT-T not working correctly

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

CTRL-SHIFT-T is opening closed WINDOWS, not closed tabs, so it's acting just like CTRL-SHIFT-N Firefox Ver. 121.0

CTRL-SHIFT-T is opening closed WINDOWS, not closed tabs, so it's acting just like CTRL-SHIFT-N Firefox Ver. 121.0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

That is a change in recent Firefox versions where a full close stack is saved and if you use "Ctrl+Shift+T" then you restore tabs and windows in the order they were closed.

  • /questions/1428866 recently closed tab show the tabs of all opened windows at once instead only one.

Hữu ích?

more options

Is there a setting to change it back?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Did you look at the pref(s) mentioned here:

  • /questions/1428866 recently closed tab show the tabs of all opened windows at once instead only one.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.