Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

embedded comments from disqus no longer work on page like aniwave.to when privacy is set to strict in 112

more options

Before updating to 112, i had the privacy also on strict, and the comments worked fine.

Before updating to 112, i had the privacy also on strict, and the comments worked fine.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Does it happen with Firefox in Safe Mode?

I had to turn off Ghostery and ETP for the comments to show. see screenshot

EX. https://aniwave.to/watch/ling-long-2.2oxv5/ep-preview

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

You can try the ETP Custom setting and disable some of the choices to see if there is a culprit.

Hữu ích?

more options

Disqus is classified as "Tracking Content", it loads with Tracking Protection set to Standard mode in normal windows but not in Strict mode or in private windows.

You can make an exception by going to about:config and creating urlclassifier.trackingSkipURLs (String) with value "9anime-to.disqus.com, disqus.com".

Hữu ích?

more options

For anyone using this workaround, you may now need to add this to your list:

c.disquscdn.com

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.