Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser windows are restored to single monitor after reboot (restore previous session)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have Windows 10 Pro 22H2 19045.3803. I am running two monitors. When I have many Firefox browsers open on both screens, reboot and restore previous session, the browsers all open in what ever monitor the initial browser was opened on. I haven't tried it with other browsers. All other applications open in whichever monitor they were in on reboot.

I have Windows 10 Pro 22H2 19045.3803. I am running two monitors. When I have many Firefox browsers open on both screens, reboot and restore previous session, the browsers all open in what ever monitor the initial browser was opened on. I haven't tried it with other browsers. All other applications open in whichever monitor they were in on reboot.

Giải pháp được chọn

This might be fixed already in version 122 currently in Beta (Bug 1863692). You can test for yourself by installing the latest Nightly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This might be fixed already in version 122 currently in Beta (Bug 1863692). You can test for yourself by installing the latest Nightly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.