Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Nightly 123

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Tried installing Firefox Nightly 123 on an iMac running Monterey 12.7.3. Will not install. Just get the spinning busy cursor and have to force quit. Installs fine in Sonoma.

Tried installing Firefox Nightly 123 on an iMac running Monterey 12.7.3. Will not install. Just get the spinning busy cursor and have to force quit. Installs fine in Sonoma.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Nightly updates are stopped right now. Try again later.

more options

I'm not sure what that means. I'm actually typing in 123.0a1 (2023-12-19) (64-bit), running in Sonoma which I installed today. Unless you mean there's some problem with 123.

more options

I mean that you can use it, but you can't install or update.

I'm not sure if it's connected with your issue, tho.