Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have one site that produces PDF files that Firefox will not open correctly, my other browsers do not have a problem with PDF. What should I be looking for to correct.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have one site that produces PDF files that Firefox will not open correctly, my other browsers do not have a problem with PDF. What should I be looking for to correct.

I have one site that produces PDF files that Firefox will not open correctly, my other browsers do not have a problem with PDF. What should I be looking for to correct.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Dale, what differences do you notice in Firefox compared with other browsers? Is it how the PDF is rendered in Firefox's built-in PDF viewer, or can you not even get that far? Or is the problem with a downloaded file not opening in Acrobat or another PDF reader/editor?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?