Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to get help for setting now using google account please help me😢

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how to get help for setting now using google account please help me😢

how to get help for setting now using google account please help me😢

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can provide more detail on what you're trying to do? Just saying help with you google account sounds like you need help from google and not Firefox. More detail please.

more options

I read this that the user could only login by using the Google account choice and not via email address and password.

In case of issues, try to login to the Mozilla Account via this website using the email address and password.