Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to create a search tile shortcut on Firefox Home Page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Whenever I open a new tab or window, I'm greeted with the Firefox home screen, which displays various shortcut tiles.

Currently, I have a shortcut for Amazon, which includes a handy blue magnifying glass symbol 🔎 indicating it's a search shortcut and not a shortcut that will take me to an URL. I'm looking to set up similar search shortcuts for YouTube and Google. I've attached an image below for reference.

If anyone is familiar with how to customize these search shortcuts in Firefox, your guidance would be greatly appreciated. Please let me know if you have any tips or steps to follow.

Whenever I open a new tab or window, I'm greeted with the Firefox home screen, which displays various shortcut tiles. Currently, I have a shortcut for Amazon, which includes a handy blue magnifying glass symbol 🔎 indicating it's a search shortcut and not a shortcut that will take me to an URL. I'm looking to set up similar search shortcuts for YouTube and Google. I've attached an image below for reference. If anyone is familiar with how to customize these search shortcuts in Firefox, your guidance would be greatly appreciated. Please let me know if you have any tips or steps to follow.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.