Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

interface problems

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hi, Mozilla team I hope that you have a great day, straight to the point, my UI sometimes crashes or some components glitch or don't even work as it has to This is a video below slowed(I couldn't upload the video).

Hi, Mozilla team I hope that you have a great day, straight to the point, my UI sometimes crashes or some components glitch or don't even work as it has to This is a video below slowed(I couldn't upload the video).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try updating your graphics drivers from the manufacturer's site.

If it still happens, you may need to disable hardware acceleration.