Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

outlook.com possible spam?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I got an email saying my account was going to be deleted in 48 hours because of spam coming from my address. They say I should hit a button to get virus protection. Could this be true or spam?

I got an email saying my account was going to be deleted in 48 hours because of spam coming from my address. They say I should hit a button to get virus protection. Could this be true or spam?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That sounds like a scam to seduce you to click, you should never click any buttons or links in such a case as you likley may get infected.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.