Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser version 119.0 experienced suspicious activity

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

hi Team,

We are working on xxx organization and for one of our core applications experienced suspicious activity since November 22, 2023, while users leveraging Firefox browser version 119.0 where customer made multiple attempts to perform sequence of flow and got dropped. Around 99% of our customer got dropped ever since Nov 22. We are not sure if its due browser or any other suspicious issue.

however, we would like to understand from your other customer experience perspective, have we encountered any bad user experience using Firefox browser version 119.0 / or do we have any bug encountered and recently had a fix? 

2. Another question, If in case was a fix for Firefox version 119.0 will the customer browser automatically gets updated ?

It would be great if you can help us to share these details so that we can investigate further.

hi Team, We are working on xxx organization and for one of our core applications experienced suspicious activity since November 22, 2023, while users leveraging Firefox browser version 119.0 where customer made multiple attempts to perform sequence of flow and got dropped. Around 99% of our customer got dropped ever since Nov 22. We are not sure if its due browser or any other suspicious issue. however, we would like to understand from your other customer experience perspective, have we encountered any bad user experience using Firefox browser version 119.0 / or do we have any bug encountered and recently had a fix? 2. Another question, If in case was a fix for Firefox version 119.0 will the customer browser automatically gets updated ? It would be great if you can help us to share these details so that we can investigate further.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.