Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot prevent search bar from going to url bar / address bar in private browsing mode

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have an issue with the address bar in private windows. Normally when you click on the search bar in the new tab page, it will redirect the cursor to the address bar instead of letting you use the search bar.

I found the following solution on the forum here that works for normal windows: go to the about:config page and set browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

For private windows, this fix does not work. It will still go to the address bar instead of letting you use the search bar. Is there another way for me to fix this so that it will also work in private windows?

I have an issue with the address bar in private windows. Normally when you click on the search bar in the new tab page, it will redirect the cursor to the address bar instead of letting you use the search bar. I found the following solution on the forum here that works for normal windows: go to the about:config page and set browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false. For private windows, this fix does not work. It will still go to the address bar instead of letting you use the search bar. Is there another way for me to fix this so that it will also work in private windows?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, it doesn't work in private windows and we can't do anything about it.