Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What happened to my Screenshot Icon in FF 120?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Compumind

more options

Greetings!

This is so strange.

My Screenshot Icon in FF 120 is gone. Tried adding it back, but it's not there under More Tools -> Customize Toolbar. Overllayed Firefox with a new install - no change. Disabled/enabled extensions and themes. No go.

Am I the only one? Any ideas?

Thanks. :)

Greetings! This is so strange. My Screenshot Icon in FF 120 is gone. Tried adding it back, but it's not there under More Tools -> Customize Toolbar. Overllayed Firefox with a new install - no change. Disabled/enabled extensions and themes. No go. Am I the only one? Any ideas? Thanks. :)

Giải pháp được chọn

Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check these prefs on the about:config page (both should be false).

  • extensions.screenshots.disabled => false
  • screenshots.browser.component.enabled => false

Taking screenshots can be disabled via a policy (see about:policies).

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

You can drag this Screenshot button in customize mode from the Customize palette to the toolbar or to the overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) and Right-click on an empty part of the page and select Take Screenshot. If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette, click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check these prefs on the about:config page (both should be false).

  • extensions.screenshots.disabled => false
  • screenshots.browser.component.enabled => false

Taking screenshots can be disabled via a policy (see about:policies).

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

You can drag this Screenshot button in customize mode from the Customize palette to the toolbar or to the overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) and Right-click on an empty part of the page and select Take Screenshot. If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette, click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

more options

Thank you very much. The Reset was the solution.

Được chỉnh sửa bởi Compumind vào