Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefow downloads a file twice

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Whenever I download a file Firefox downloads two of the same file. One is an empty file and the second file is the right size.

Example: I want to download a file called blender-4.0.1-macos-x64.dmg, when I start the download the first copy shows up immediately in my download folder called blender-4.0.1-macos-x64.dmg with zero bytes but another one is still downloading. Once that one is fully downloaded too I have another one in my download floder called blender-4.0.1-macos-x64-1.dmg.

Not sure how to prevent that, it is very annoying

Whenever I download a file Firefox downloads two of the same file. One is an empty file and the second file is the right size. Example: I want to download a file called blender-4.0.1-macos-x64.dmg, when I start the download the first copy shows up immediately in my download folder called blender-4.0.1-macos-x64.dmg with zero bytes but another one is still downloading. Once that one is fully downloaded too I have another one in my download floder called blender-4.0.1-macos-x64-1.dmg. Not sure how to prevent that, it is very annoying

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.