Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla not opening local site without Internet

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Dear Sir/Madam,

I need help with Mozilla Firefox 119.0.1 (64-bit) version which is almost not working internally without Internet link. When I try to open local internal site Mozilla Firefox waits to open https://www.bootstrapcdn.com/ Internet location which is unavailable because we are using the browser in isolated network and it is waiting for this site for more than 15 minutes before it opens the local site.

This is not the way we are expecting the browser to work so the question is can we disable this requests in Mozilla Firefox that we were not aware of and that are not asked from out side?

Thank you!

Igor Vanevski, IT administrator, Belgrade, Serbia

Dear Sir/Madam, I need help with Mozilla Firefox 119.0.1 (64-bit) version which is almost not working internally without Internet link. When I try to open local internal site Mozilla Firefox waits to open https://www.bootstrapcdn.com/ Internet location which is unavailable because we are using the browser in isolated network and it is waiting for this site for more than 15 minutes before it opens the local site. This is not the way we are expecting the browser to work so the question is can we disable this requests in Mozilla Firefox that we were not aware of and that are not asked from out side? Thank you! Igor Vanevski, IT administrator, Belgrade, Serbia
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some discussion in the thread: