Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Tab Addon Button Missing

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tunescool

more options

i use New Tab Override, reinstalled my software, firefox, and lost the button to get a new tab that goes on the address bar. its no longer in customize. ive removed the addon and put it back on, started in troubleshoot mode, disabled all other addons, and it never showed back up

can someone help, the guy who made it wont help

i use New Tab Override, reinstalled my software, firefox, and lost the button to get a new tab that goes on the address bar. its no longer in customize. ive removed the addon and put it back on, started in troubleshoot mode, disabled all other addons, and it never showed back up can someone help, the guy who made it wont help

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

This button is customizable and appears on the Tab bar as a '+', placed on another toolbar it gets another icon that you may not recognize. Did you try "Restore Default" on the customize page ?

Are you using userChrome.css to style the user interface in case you need an update?

Hữu ích?

more options

it comes with its own image

Hữu ích?

more options

Is the extension listed on the extensions button? If so, right-click then Pin to Toolbar.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-button

Hữu ích?

more options

the thing aunt there, i know where it goes

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.