Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Top Level Icon (Shortcut) to get to Manage Bookmarks – i.e. here: Ctrl+Shift+O?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mrmb2000-Firefox

more options

I understand that the "Bookmarks Menu" Icon (see attached pic) can be used and then: 2) "Manage Bookmarks" can be selected (to get to the "Manage Bookmarks" <selection> screen).

But is there a 1-click Icon solution to access "Manage Bookmarks" (other than the keyboard one)? Or is there a link address that would access the "Manage Bookmarks" screen directly?

I understand that the "Bookmarks Menu" Icon (see attached pic) can be used and then: 2) "Manage Bookmarks" can be selected ''(to get to the "Manage Bookmarks" <selection> screen)''. But is there a 1-click Icon solution to access "Manage Bookmarks" ''(other than the keyboard one)''? Or is there a link address that would access the "Manage Bookmarks" screen directly?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

There is no safe way to access the bookmarks manager with the mouse in one mouse click, using a chrome URI bookmark is buggy and should not be used to prevent database corruption. All those go via a menu (Bookmarks menu and "3-bar" Firefox menu button => Bookmarks) or drop-down list (Bookmarks Menu button and Library toolbar button) and need two or more mouse clicks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is no safe way to access the bookmarks manager with the mouse in one mouse click, using a chrome URI bookmark is buggy and should not be used to prevent database corruption. All those go via a menu (Bookmarks menu and "3-bar" Firefox menu button => Bookmarks) or drop-down list (Bookmarks Menu button and Library toolbar button) and need two or more mouse clicks.

more options

cor-el, Thanks for confirming that there is NO single (mouse) click solution for accessing the bookmarks manager. I assumed that that was so. But asked, just in case I was missing one.