Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restrict/allow addons on certain domains

more options

I want extensions to have white/black-lists, so they're only allowed or blocked on certain pages e.g facebook container ruins instagram experience... and I can't block it on *instagram.com* Such feature would significantly enhance UX on firefox

Thanks, Rob.

I want extensions to have white/black-lists, so they're only allowed or blocked on certain pages e.g facebook container ruins instagram experience... and I can't block it on *instagram.com* Such feature would significantly enhance UX on firefox Thanks, Rob.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

That will happen as extensions change to the new standard.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/extensions-button#w_website-permissions

Hữu ích?

more options

Facebook, and Instagram being part of Facebook (Meta), will always run in the Facebook container if you use this extension and you likely wont' be able to bypass this. You will either have to accept the extension or forget about it and use other means like Multi-Account Containers.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hi Rob, what problem does Facebook Container cause on Instagram? Maybe the developers can fix it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.