Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Malfuntion of "Reload Tab"

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The website https://my.strathspey.org/dd/dance/12838/#cribs displays an image, which had a typo [Triangles used to be Traingles]

I am using Firefox 119.0.1 under Windows 10 Home Version 22H2 OS build 19045.3693

I had the page open in Firefox before the owner corrected the typo.

Immediately after the correction was online, all other browsers displayed the corrected version. But even now, hours later, after many resets by "Reload Tab", the Firefox tab still displays the typo-version.

I consider this to be a malfunction. "Reload tab" should bypass all caches, and reload the whole page directly from its server. - Is this a known bug? - If "Reload Tab" does not go to the source bypassing all caches, what doe it do? - Is there a workaround?

The website https://my.strathspey.org/dd/dance/12838/#cribs displays an image, which had a typo [Triangles used to be Traingles] I am using Firefox 119.0.1 under Windows 10 Home Version 22H2 OS build 19045.3693 I had the page open in Firefox before the owner corrected the typo. Immediately after the correction was online, all other browsers displayed the corrected version. But even now, hours later, after many resets by "Reload Tab", the Firefox tab still displays the typo-version. I consider this to be a malfunction. "Reload tab" should bypass all caches, and reload the whole page directly from its server. - Is this a known bug? - If "Reload Tab" does not go to the source bypassing all caches, what doe it do? - Is there a workaround?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • press "Command + Shift + R" (Mac)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.