Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs starts in mute.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tabs always start in mute mode. I can turn it on by pressing speaker logo in the tab. The problem is when I shift to a new tab, the previous tab mutes automatically. For example: I listen to YouTube music and want to check my mail. When I shift focus to the new tab the first mutes it self. Any suggestions please. Sincerely Oscar.

Tabs always start in mute mode. I can turn it on by pressing speaker logo in the tab. The problem is when I shift to a new tab, the previous tab mutes automatically. For example: I listen to YouTube music and want to check my mail. When I shift focus to the new tab the first mutes it self. Any suggestions please. Sincerely Oscar.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

You can check media.default_volume on the about:config page and make sure it is default (1.0).

more options