Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

foe helper won't install

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jimmyolson2064

more options

foe helper won't install; i was using the last version; the new window for the Halloween event didn't show up; no update available; i uninstalled/reinstalled to get from v3.2.9.0 to v3.3; it added but doesn't work; either fix the new version or give me back the old version;

and don't say contact helper:

The new version is uploaded but not released by mozilla... Please be patient.

by the way helper won't reinstall at all ... Chrome has already released the version although both were submitted almost simultaneously. In an emergency, you can use Chrome for a few days. github.com/mainIine/foe-helfer-extension/issues/2693

foe helper won't install; i was using the last version; the new window for the Halloween event didn't show up; no update available; i uninstalled/reinstalled to get from v3.2.9.0 to v3.3; it added but doesn't work; either fix the new version or give me back the old version; and don't say contact helper: The new version is uploaded but not released by mozilla... Please be patient. by the way helper won't reinstall at all ... Chrome has already released the version although both were submitted almost simultaneously. In an emergency, you can use Chrome for a few days. github.com/mainIine/foe-helfer-extension/issues/2693

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

mainIine commented: The new version is uploaded but not released by mozilla... Please be patient.

by the way helper won't reinstall at all ... Chrome has already released the version although both were submitted almost simultaneously. In an emergency, you can use Chrome for a few days. github.com/mainIine/foe-helfer-extension/issues/2693