Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot change Firefox account password due to "incorrect password"

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm trying to reset my Firefox account password. I know my password is correct, because I just signed into my Firefox account with it.

Every time I try to change the password however, it tells me my old password is incorrect. I know it's not incorrect because as stated, I just signed into my account with it.

Not sure exactly how to fix this one, any suggestions welcome.

I'm trying to reset my Firefox account password. I know my password is correct, because I just signed into my Firefox account with it. Every time I try to change the password however, it tells me my old password is incorrect. I know it's not incorrect because as stated, I just signed into my account with it. Not sure exactly how to fix this one, any suggestions welcome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to login to the Firefox Account via this website using the email address and password to get a fresh login.