Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark Backups

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

To whom this may concern, I am requiring about getting back bookmarks I recently just lost. I had a list close to 3000 of them, however I reformatted my PC and found out there weren't being synced recently and don't have the bookmark backups in my file list anywhere. Have tried many data recovery software to no avail, if there's a possibility I could have access to my last few bookmark updates to the cloud that would save many headaches Thanking you

To whom this may concern, I am requiring about getting back bookmarks I recently just lost. I had a list close to 3000 of them, however I reformatted my PC and found out there weren't being synced recently and don't have the bookmark backups in my file list anywhere. Have tried many data recovery software to no avail, if there's a possibility I could have access to my last few bookmark updates to the cloud that would save many headaches Thanking you

Giải pháp được chọn

Firefox stores your personal data in the hidden "AppData\Roaming" location.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox stores your personal data in the hidden "AppData\Roaming" location.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.