Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Want to sync with Firefox on laptop

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Don’t see Sync and save data on iPhone

Don’t see Sync and save data on iPhone

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a sync server as it is not peer to peer as dropa claims.

These knowledge base articles mentions sync servers. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-firefox-securely-saves-passwords https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-firefox-sync-keeps-your-data-safe-even-if-tls-fails