Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pop up on YouTube..."Ad blockers not allowed on YouTube"

  • 6 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hi Mozilla community, I hope you can see the image i loaded. Have others seen this message? What is the fall out? Should I get Mozilla VPN? thank you so much!

Hi Mozilla community, I hope you can see the image i loaded. Have others seen this message? What is the fall out? Should I get Mozilla VPN? thank you so much!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Thank you! @ Dropa

Hữu ích?

more options

Try a better content blocker, such as the following.

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/

Hữu ích?

more options

mozilla sent me a new Firefox ios and i installed it on new imac. No adblocker extensions are installed. Still can't browse YouTube now. I still can on my old macbook pro firefox, same account.

Hữu ích?

more options

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works, you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Hữu ích?

more options

Not a very good solution, however, after digging around I've found that Brave "out of the box" works fine on YT. This tells me that is can be done, however, Firefox isn't doing it.

Another work around I've found is to log out of your Google account then open YT without an account.

Basically, we get to wait for FF to fix this or move to another browser.

Hữu ích?

more options

Google often runs experiments so you should expect to see different results based on your cookies, login, IP address, browser and other factors.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.