Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

NEW: reorder icons in add-on bar, FF 118

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

New Answer to Old Question: FF 118.0.1 Snap for Ubuntu 22.04.3 LTS, Try FF Hamburger Menu > More Tools > Customize toolbar > Cursor NOW Becomes Hand tool. Move Icons, Select: Done in lower Rt Corner and Enjoy. Seems to Hold After Reboot.

Know this not a Q. But couldn't find info anywhere else. Now more know. Tnx

New Answer to Old Question: FF 118.0.1 Snap for Ubuntu 22.04.3 LTS, Try FF Hamburger Menu > More Tools > Customize toolbar > Cursor NOW Becomes Hand tool. Move Icons, Select: Done in lower Rt Corner and Enjoy. Seems to Hold After Reboot. Know this not a Q. But couldn't find info anywhere else. Now more know. Tnx