Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox search suggestions won't turn off

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi toegelmarkus

more options

Dear all, I have unchecked all the boxes in "Settings/Search/Search Suggestions" and disabled history for the search engine and yet Firefox still displays search suggestions in the address bar. They even have a small header called "Firefox Suggest". How can I turn this off? Thanks for your help, Markus

Windows 11 Home 22H2 FF 118.0.1 (64-bit)

Default search engine is Google

Dear all, I have unchecked all the boxes in "Settings/Search/Search Suggestions" and disabled history for the search engine and yet Firefox still displays search suggestions in the address bar. They even have a small header called "Firefox Suggest". How can I turn this off? Thanks for your help, Markus Windows 11 Home 22H2 FF 118.0.1 (64-bit) Default search engine is Google

Giải pháp được chọn

Dear zeroknight,

I just found out that the Address Bar options are not displayed in my Settings/Privacy & Security tab. I had to refresh Firefox and now they are there. Very strange indeed. However, unchecking Bookmarks solved the problem. Thanks for your help, the issue is now resolved! Best, Markus

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

"Firefox suggest" items are not suggestions provided by the default search engine.

Disable everything in Privacy & Security > Address Bar.

more options

Giải pháp được chọn

Dear zeroknight,

I just found out that the Address Bar options are not displayed in my Settings/Privacy & Security tab. I had to refresh Firefox and now they are there. Very strange indeed. However, unchecking Bookmarks solved the problem. Thanks for your help, the issue is now resolved! Best, Markus