Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to pass page to my program

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I want Firefox on my action (button press or keyboard shortcut) run shell script or program of my choice and giving it as parameter the url of the actual web page I'm seeing.

Is it even possible?

I want Firefox on my action (button press or keyboard shortcut) run shell script or program of my choice and giving it as parameter the url of the actual web page I'm seeing. Is it even possible?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.