Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New translation feature and also question on VPN pricing

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi richard

more options

Your new translation feature is great, by any chance do you have simplified Chinese or will that be coming in the future? A second question, what is your pricing for VPN? Thank you for your time.

Your new translation feature is great, by any chance do you have simplified Chinese or will that be coming in the future? A second question, what is your pricing for VPN? Thank you for your time.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This section you posted in is for support of (desktop) Firefox for Windows, macOS, and Linux.

There is a Mozilla VPN section on https://support.mozilla.org/ you can post your questions in using https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/firefox-private-network-vpn/form

As for prices they have monthly and 12 month plans. https://www.mozilla.org/products/vpn/

Hữu ích?

more options

Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.